Bezrobocie – nie jesteś z nim sam

Osoby bezrobotne, mające wiele życiowych problemów często załamują się i przestają wierzyć w siebie i w to, że uda im się znaleźć zatrudnienie. Przygnębienie i zwątpienie są w tej sytuacji zrozumiałe, jednak nie pomogą  nam zmienić obecnego stanu rzeczy. Jeśli nie potrafimy poradzić sobie z bezrobociem, warto wiedzieć, że nie jesteśmy z tym problemem sami. Państwo zapewnia nam pomoc wielu instytucji, wystarczy tylko wiedzieć, gdzie i jak z tej pomocy skorzystać.

Instytucje rynku pracy to publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego.

  1. Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.
  2. Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.
  3. Agencje zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.
  4. Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.
  5. Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są organizacje i instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy: organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych oraz organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji zadań określonych ustawą.
  6. Instytucje partnerstwa lokalnego są instytucjami realizującymi inicjatywy partnerów rynku pracy, tworzonymi na rzecz realizacji zadań określonych ustawą i wspieranymi przez organy samorządu terytorialnego.

W obszarze rynku pracy funkcjonuje szereg innych podmiotów wspierających działania instytucji rynku pracy, np: gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, ośrodki wspierania przedsiębiorczości. Problematyką rynku pracy zajmuje się też wiele organizacji pozarządowych.

Spośród wyszczególnionych instytucji rynku pracy, największy udział w działaniach podejmowanych w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, mają publiczne służby zatrudnienia. Jakość usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia jest systematycznie podnoszona. Jest to możliwe dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań i doskonaleniu narzędzi ułatwiających świadczenie usług i zwiększających zadowolenie klientów. Takim, nowym jakościowo, rozwiązaniem jest uruchomienie Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Jest to centrum kontaktowe klientów służb zatrudnienia z całej Polski, dostępne poprzez infolinię, portal internetowy oraz formularze kontaktowe.

Źrodło: https://www.mpips.gov.pl/praca/

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.