Funkcjonowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw po światowym kryzysie gospodarczym z 2008 roku

Skutki ogólnoświatowego kryzysu finansowo-gospodarczego z 2008 roku wywołały  również w Polsce określone zmiany zachowań przedsiębiorstw. Wraz ze zmianą sytuacji gospodarczej w Polsce, przeobrażeniom uległy uwarunkowania funkcjonowania wszystkich podmiotów gospodarczych, w tym również małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Spowolnienie gospodarcze wymusiło bowiem tworzenie oraz korzystanie z nowych rozwiązań i metod działania w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw. Ciągła zmienność warunków funkcjonowania wywołuje z pewnością konieczność wprowadzania nowych rozwiązań, pomysłów, postaw, modeli biznesowych. Okres kryzysu to dla wielu przedsiębiorstw trudności w funkcjonowaniu, ale z drugiej strony to czas, który mobilizuje. Słabsza koniunktura zmusza do zmiany celów, zmian w strategii, w strukturze organizacyjnej, w sposobie zarządzania przedsiębiorstwami, czyli wywołuje szeroko rozumiane zmiany w zachowaniach podmiotów gospodarczych. Zmiany te mogą decydować o długookresowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zdolność przedsiębiorstw do identyfikacji tych przemian, ich oceny i zaadaptowania w kontekście specyfiki organizacyjnej może decydować o przetrwaniu rynkowym.

Na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 2015 roku na próbie 246 przedsiębiorstw z sektora MSP przez zespół z Instytutu Zarządzania SGH stwierdzono, że w obliczu szans i zagrożeń związanych z kryzysem przedsiębiorstwa przejawiają pewne zdolności adaptacyjne. Mogą one decydować o przetrwaniu rynkowym przedsiębiorstw. W Polsce w obecnych warunkach gospodarki głównym czynnikiem uruchamiającym mechanizmy adaptacyjne są uwarunkowania zewnętrzne, a opisane zmiany dotyczą działań dostosowawczych podejmowanych przez MSP w obszarze strategii oraz działań marketingowych, organizacyjnych i informacyjno-komunikacyjnych. W warunkach spowolnienia gospodarczego przedsiębiorstwa podejmowały działania, które miały zneutralizować jego skutki i dotyczyły m.in. obniżki kosztów działalności, poszukiwania nowych rynków sprzedaży, rozszerzenia działalności o nowe jej rodzaje, poszerzenia oferty asortymentowej. Zmiany dotyczyły także udoskonalania struktur organizacyjnych oraz wprowadzania innowacji produktowych lub technologicznych oraz wynikały z istnienia świadomości możliwości i potrzeby ich wprowadzenia.

Wprowadzaniu zmian adaptacyjnych w sferze strategii nie towarzyszyło w równym stopniu wprowadzanie zmian w realizowanej strategii marketingowej, a zmiany koncentrowały się przede wszystkim w obszarze produktu tj. przede wszystkim w zakresie podniesienia jakości wytwarzanych produktów i oferowanych usług, zwiększenia liczby oferowanych produktów i marek oraz zmniejszenia cen.

Jednak wszystkie zmiany będące konsekwencją zdolności adaptacyjnych w warunkach spowolnienia gospodarczego były wprowadzane z zachowaniem dużej ostrożności w celu ograniczenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Zauważona dominująca tendencja do obniżania kosztów prowadzenia działalności została uzyskana dzięki wykorzystaniu Internetu, który nie wymaga znaczących nakładów na rozwój, a integracja działań marketingowych w kanałach online, offline i mobile w odniesieniu do niektórych branż stanowi już standard działania i jest źródłem nowych szans biznesowych. Chęć ograniczenia ryzyka może również skłaniać przedsiębiorstwa do podejmowania ściślejszej współpracy z dotychczasowymi partnerami biznesowymi lub poszukiwania nowych form współpracy.

Jeśli chodzi o inwestycje w innowacyjność przedsiębiorstwa, to są one tą pozycją, która często bywa redukowana w okresie spowolnienia gospodarczego. Mimo dość powszechnej świadomości korzyści jakie niesie za sobą wprowadzanie innowacji, poziom innowacyjności polskiego sektora MSP jest relatywnie niski i większość przedsiębiorstw nie podjęła tego wysiłku, by zwiększyć szanse na przetrwanie kryzysu lub zbudować nową przewagę konkurencyjną. Wydaje się, że działania te są świadome, o czym świadczy fakt, że przedsiębiorstwa w sposób klarowny oddzielają czynniki, które sprzyjają od tych, które ograniczają ich innowacyjność.

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.