Znaczenie poprawy sytuacji gospodarczej w Egipcie

W ostatnim czasie pojawiły się wiadomości dotyczące poprawy sytuacji ekonomicznej w Egipcie. Uważa się, że są to skutki reform wprowadzonych przez władzę. Działania te musiały być wprowadzone, aby otrzymać wsparcie z Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynoszące 12 miliardów dolarów. Jednak skutki tych reform oddziałują również negatywnie na społeczeństwo, a sytuacja nadal jest bardzo trudna, czego dowodem może być rekordowe zadłużenie i bezrobocie.

Reformy wprowadzone przez władze w Egipcie spowodowały pojawienie się pierwszych symptomów ożywienia gospodarczego i poprawy wcześniejszej, fatalnej sytuacji. Jednym z pozytywnych aspektów reform był spadek wartości waluty. Działania rządu spowodowały wzrost cen subsydiowanych paliw i elektryczności. Wprowadzono nowe podatki i zrezygnowano z utrzymywania sztywnego kursu waluty krajowej. Nastąpił wzrost nowych inwestycji zagranicznych, a także powrót części inwestorów, którzy  wcześniej wycofali się z tego kraju. Sprzedaż egipskich obligacji skarbowych wynoszących 4 miliardy została – w styczniu 2017 roku – trzykrotnie przekroczona, a bonów skarbowych podwojona w tym samym czasie. Wzrost inwestycji pokazuje większe zaufanie do egipskiej gospodarki. Spadek wartości waluty przyczynił się również do wzrostu wpływów na konta, od obywateli egipskich pracujących za granicą. W 2012 roku stanowiło to 7% egipskiego PKB, potem nastąpił spadek, natomiast obecnie obserwuje się odwrócenie wcześniejszego trendu.

Zmniejszenie wartości waluty spowodowało także zmiany w turystyce i w handlu. Eksport wzrósł o 25% w styczniu, w porównaniu z wcześniejszym rokiem. Przychody z eksportu oraz nowe pożyczki i inwestycje spowodowały zwiększenie rezerw w walutach zagranicznych. Warto podkreślić, że są to przychody największe od czasów rewolucji arabskiej w 2011 roku. Polepszyła się sytuacja dla lokalnej działalności biznesowej i lokalnego przemysłu, gdyż następuje wzrost zapotrzebowania na produkty krajowe. Obywatelom egipskim nie opłaca się kupowanie coraz droższych zagranicznych produktów i wybierają krajowe, co dodatkowo ma wpływ na poprawę sytuacji. Spadek wartości waluty przyczynia się do zmniejszenia importu, gdzie w  styczniu deficyt handlowy był o 44% mniejszy w porównaniu do poprzedniego roku.

Warto jednak podkreślić, że sytuacja w Egipcie nadal jest bardzo trudna. Poprawa warunków dla eksporterów nie przekłada się na poprawę sytuacji zwykłych obywateli. Cięcia w subsydiach powodują, że Egipcjanie muszą  przeznaczać więcej swoich środków na produkty dotowane wcześniej przez państwo, na przykład na paliwa. Następuje także wzrost cen produktów importowanych. Dalsze ubożenie społeczeństwa pogłębia również wysoka inflacja. W styczniu inflacja wzrosła do poziomu 28% i szacuje się, że powinna pozostać na tej wysokości. Ta sytuacja spowodowała dalszy wzrost cen produktów np. leków. Polepszenie sytuacji gospodarczej nie przekłada się na poprawę życia obywateli. Rosnące niezadowolenie może przyczynić się do pojawienia protestów. Część społeczeństwa domaga się reform socjalnych i zwiększenia  wsparcia dla obywateli.

Poprawa sytuacji odczuwana jest turystyce, która stanowi jedną z głównych gałęzi gospodarczych Egiptu. Jednak nadal nie udało się osiągnąć poziomów z przed rewolucji wiosny arabskiej. Liczba osób odwiedzających Egipt osiągnęła rekordową ilość w 2011 roku, wynoszącą 14 milionów. Po wzroście niepokojów, braku stabilizacji i nasilenia ataków terrorystycznych liczba turystów znacząco spadła, co spotęgowało kryzys gospodarczy w Egipcie. W 2015 roku ponownie nastąpił spadek ich liczby po zamachu na samolot pasażerski z rosyjskim turystami nad Synajem. W 2017 roku następuje wyraźna poprawa ruchu turystycznego, jednak nadal jest to o 16% mniej niż w poprzednich latach.

Poprawa wskaźników ekonomicznych daję szanse Egiptowi na trwałą zmianę sytuacji i wyjścia z pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego. Dzięki reformom udało się otrzymać wsparcie od międzynarodowych instytucji finansowych. Słaba waluta poprawiła sytuację eksportową wpływając na rozwój gospodarczy. Natomiast spadek importu wymusza szukanie substytutów w kraju, co dodatkowo polepsza sytuację przedsiębiorstw. Także zmniejszanie substytucji np. na paliwo zwiększa wpływy do budżetu. Jednak działania władz nie poprawiają sytuacji większości obywateli, co powoduje rosnące niezadowolenie w kraju. Większa część budżetów domowych jest przeznaczana między innymi przeznaczana na zakup paliwa, co przyczynia się do spadku dochodu ludności. Dlatego wydaje się, że władze w Kairze muszą wprowadzić dalsze programy pomocowe i reformy, których celem powinna być pomoc dla biedniejszej części społeczeństwa. W przeciwnym wypadku mogą nastąpić protesty i destabilizacja w kraju, co  zahamuje obecną poprawę gospodarczą.

Źródła

Egypt’s economy shows signs of life. The bitter medicine is starting to work. The Economist.[dostęp: 20.03.2017]

Egypt’s Economy Turning the Corner? Geopolitical Monitor. [dostęp: 20.03.2017]

Real tests to come as Egypt economy revamp posts early gains. Gulf News. [dostęp: 20.03.2017]

Photo credit: MarktvonAssuan, Wikimedia.

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.